Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet. EE-avfall innholder også mye metall, som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes.

Blush er både importør og forhandler av elektriske og elektroniske produkter, og har derfor forpliktelser etter forskriften både i forhold til produsentansvaret (som importør) og som forhandler.

 

Blushs ansvar som importør i forhold til Avfallsforskriftens Kapittel 1.

Kasserte elektriske og elektroniske produkter

Som en importør av elektriske og elektroniske produkter er Blush med og finansierer en ordning for innsamling, sortering, ombruk, gjenvinning, disponering og annen behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et kollektivt returselskap som er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet. Blush løser sine forpliktelser gjennom å være med i Elsirk sitt retursystem for EE-avfall.

Blush søker også i alt sitt salgs- og informasjonsmateriell å informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall.

Blushs ansvar som forhandler i forhold til Avfallsforskriftens Kapittel 1.

Kasserte elektriske og elektroniske produkter

Blush tar i mot EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt. Blush tar også imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.

Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som Blush omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet. Mottaksplikten gjelder uavhengig av salgsvolum eller salgsperiode, og i ett år etter at siste tilsvarende EE-produkt er solgt.

Forskriften presiserer at når EE-produkter omsettes og/eller leveres utenfor butikklokale som ved netthandel, skal Blush etter norsk lovgivning etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE-avfall. Blush benytter seg av Elsirk sine mottaksanlegg i hele landet. Du kan også levere EE-avfall til Kompletts Pick-up-point’s imot dette vederlagsfritt.

Blush sørger for at EE-avfallet som leveres inn til sine egne mottak i Pick-up-point’s ikke innebære fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for ombruk, gjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet blir heller ikke redusert.

Blush sørger for å oppbevare alt mottatt EE-avfall til det blir hentet av Elsirk. Elsirk sørger for miljøsanering og gjenvinning av alt EE-avfall som samles inn i hele Norge. Over 90 prosent av alt EE-avfall samlet inn gjenvinnes – altså brukes på nytt. For mer informasjon om Elsirk se www.elsirk.no. Lenke til Avfallsforskriften som regulerer forpliktelsene Komplett har finner du her (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040601-0930.html). WEEE Directive som er den europeiske lovgivningen om kassert elektronikk finner du her (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0096:EN:HTML)

Alt som har/trenger et batteri eller en stikk-kontakt for å fungere, skal når det kasseres, leveres inn til miljøsanering og gjenvinning.